top of page

'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'

Beste Mark, hoe vormen we samen het beste #transitiekabinet

15 december 2021

'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'

Beste Mark,


Onlangs las je het boek ‘Omarm de chaos’ van Jan Rotmans. Vandaag, woensdag 15 december, lazen wij over het coalitieakkoord dat je hebt opgesteld samen met je collega’s van de CDA, D66 en de CU. “Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst”, is de titel. We kijken er toch met enige scepsis naar. Gaan we nu toch eindelijk verder kijken dan vier jaar vooruit? We staan aan de vooravond van een aantal belangrijke transities die we met elkaar moeten doormaken. Je benoemt ze zelf ook:


“Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen, de verbeteringen in de gezondheidszorg, forse investeringen in onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning, het vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.” Hoe kunnen wij je helpen deze zaken aan te pakken en echt stappen te maken de komende jaren? Je zegt zelf ook: "Bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren”. Had je het eerder ook niet over, nieuw elan en een andere bestuurscultuur? Begint dat niet met een andere aanvliegroute van de manier waarop we de uitdagingen van onze maatschappij tegemoet treden? Misschien heb je er geen actieve herinnering aan, maar in het boek werden daarvoor hele concrete handvatten gegeven. We helpen je graag je geheugen op te frissen.


De belangrijkste transities voor we voor staan zijn:


  1. Energietransitie: Van fossiele energie naar duurzame energie.

  2. Grondstoffentransitie: Van grondstoffenverspilling naar grondstoffen hergebruiken.

  3. Circulaire transitie: Van een vervuilende en verspillende economie naar een schone en circulaire economie.

  4. Voedseltransitie: Van een voedselsysteem gebaseerd op groei, volume en productiviteit naar een voedselsysteem dat de natuur versterkt, de bodem verrijkt, dierenwelzijn vooropstelt en boeren een eerlijke prijs betaalt.

  5. Ruimtelijke transitie: Van een ruimtelijke ordening die financieel, economisch en functioneel gedreven is, naar een integrale, meervoudige ruimtelijke ontwikkeling waarin schone energie, water, natuur, milieu en klimaatadaptatie ingepast zijn.

  6. Financiële transitie: Van een financieel systeem waarin geld centraal staat (geld als doel) naar een financieel systeem waarbij maatschappelijke waarden centraal staan (geld als middel).

  7. Zorgtransitie: Van een technocratisch en bureaucratisch zorgsysteem naar een menselijk, warm en eenvoudige zorg.

  8. Onderwijstransitie: Van een onderwijssysteem waarin de organisaties centraal staan naar onderwijs waarin de leerling/student en docent centraal staan

  9. Sociale transitie: Van een verticaal, centraal aangestuurde samenleving naar een horizontaal, decentraal gestuurde samenleving.

  10. Democratische transitie: Van een democratie die over mensen gaat naar een democratie waarin mensen zich gehoord en gezien voelen.


Wij willen voorstellen om de ministerraad samen te stellen op basis van deze transities.


Wie passen daar nou bij?

Zo’n ministerspost is natuurlijk een belangrijke – maar geen eenvoudige – taak. Het is te veel gevraagd dat één persoon alle vaardigheden heeft om zo’n post goed in te vullen, vind je ook niet? Wij gaan dus voor duo’s die elkaar goed aanvullen. We zoeken twintig mensen, die ook met elkaar kunnen samenwerken en verbinden, om dit #transitiekabinet mee te vullen.
Net als jij kennen we heel veel goede mensen. Maar voor een divers kabinet wil je niet altijd uit hetzelfde vaatje tappen. Bovendien bij een nieuwe bestuurscultuur past openheid. We hebben daarom vast de moeite genomen om ‘the wisdom of the crowd’ aan te spreken wie zij nou graag op die posten zien. In december vragen we via social media wie men graag op welke post zou willen zien. Meelezen kan op #transitiekabinet


Natuurlijk mag jij ook best meestemmen :)


We staan voor je klaar als je ons nodig hebt!


Groet,
Gideon wit.png
bottom of page