top of page

Privacyverklaring  Gideon

Als je onze website gebruikt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of bijvoorbeeld contact met ons opneemt , verwerken wij (Stichting Gideon – Building Transitions Tribes (hierna: ‘Gideon’) jouw persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen. Graag informeren wij je duidelijk over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij jouw privacy beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit voor welke doelen wij in dit kader jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke wettelijke grondslagen dit gebeurt en wat jouw rechten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gideon is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring ziet.

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Daaronder valt ook dat wij noodzakelijke functionele cookies gebruiken. Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken van verwerkingen door ons, kan dit ook verwerkingen van door ons ingeschakelde verwerkers of andere ontvangers betekenen. De betreffende ontvangers worden in deze privacyverklaring genoemd.

 

Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. In dat kader verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen;

 2. Het voeren van een bezoekersregistratie op onze evenementen;

 3. Het maken van foto’s op onze evenementen en publiceren van foto’s op onze website en social media;

 4. Het beantwoorden van vragen en opvolgen van contactverzoeken;

 5. Het laten functioneren van onze website.

 

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel indien en voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing is. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.
 

Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming .  Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat jouw toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken.
 

Wij baseren de verwerkingen voor de hiervoor onder 1 en 3 genoemde doeleinden op jouw toestemming.
 

Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Deze belangen zijn gelegen in het kunnen voeren van een bezoekersregistratie op onze evenementen, het kunnen reageren op vragen en andere berichten die wij ontvangen en het kunnen laten functioneren van onze website.
 

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 2, 4 en 5 genoemde doelen. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens

Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verwerking van bepaalde van jouw persoonsgegevens noodzakelijk om je nieuwsbrieven toe te kunnen sturen, je te kunnen uitnodigen voor onze evenementen, je deel te kunnen laten nemen aan een evenement of je gebruik te kunnen laten maken van onze website. Verstrek je die persoonsgegevens niet, dan kunnen wij die verwerkingen van persoonsgegevens niet uitvoeren. Dat kan als gevolg hebben dat we je geen nieuwsbrief of uitnodiging kunnen sturen, je niet deel kunt nemen aan een evenement of je onze website niet kunt gebruiken.

 

Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de partij die onze website host en aan ons supportteam. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers, voor zover noodzakelijk:
 

 • Ons supportteam;

 • Natuurlijk! Web & Hosting;

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company en LinkedIn Corporation, wanneer wij foto’s op LinkedIn zetten;

 • Dropbox, Inc.;

 • Wix.com, Ltd.;

 • Google, Inc., door het gebruik van Gmail.
   

LinkedIn Ireland Unlimited Company slaat persoonsgegevens op op servers van LinkedIn Corporation in de Verenigde Staten. Deze doorgiften van persoonsgegevens worden onder meer gebaseerd op zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’, welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie daarover is hier te vinden.
 

Dropbox, Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgiften van persoonsgegevens aan Dropbox, Inc. worden eveneens onder meer gebaseerd op goedgekeurde modelcontractbepalingen. Meer informatie daarover is hier te vinden.
 

Wix.com, Ltd. deelt persoonsgegevens met landen buiten de EER, te weten met de VS. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Door het gebruik van Gmail worden persoonsgegevens gedeeld met Google, Inc., welke eveneens gevestigd is in de Verenigde Staten.  Deze doorgiften van persoonsgegevens worden onder meer gebaseerd op zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’, welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie daarover is hier en hier te vinden.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Concreet betekent dit onder meer dat wij jouw persoonsgegevens verwerken zolang als jij bent aangemeld voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen: trek je jouw toestemming in, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens niet langer voor die doelen.  Bezoekersregistraties verwijderen wij na afloop van evenementen.

 

Rechten van betrokkenen

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

 

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om van ons te vernemen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen.
 

Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.


Ook heb je onder omstandigheden het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is het geval:
 

 1. wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt;

 2. wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, je die toestemming intrekt en er geen andere verwerkingsgrondslag van toepassing is;

 3. wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;

 4. wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 5. wanneer de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke verwijderd moeten worden.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:
 

 1. Je hebt de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens is niet rechtmatig en je hebt je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heb je verzocht om beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens;

 3. Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar je hebt deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan die van jou.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Deze persoonsgegevens kun je vervolgens doorgeven aan een andere partij. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:
 

 1. jouw toestemming; of

 2. de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

 

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Uitoefeningen van deze rechten

Uitoefening van jouw voornoemde rechten kan door een schriftelijk verzoek daartoe aan ons (waaronder ook een verzoek per e-mail wordt begrepen). Wij kunnen je vragen om je daarbij te identificeren.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of je anderszins een klacht hebt.

 

Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Stichting Gideon – Building Transitions Tribes

mail@gideonstribe.nl 

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kunnen wij wijzigen. Van eventuele nieuwe versies van dit privacy statement zullen wij je per e-mail en via onze website op de hoogte stellen.  

Gideon wit.png
bottom of page